Agenda Algemene Leden Vergadering PB Dalerpeel…

Datum: 27 mei 2024

Plaats: MFA “Het Spectrum

Ïnloop: 19:15 uur

Aanvang: 19:30 uur

AGENDA

1 – Opening.

2 – Notulen Algemene Leden Vergadering 22 mei 2023.

3 – Jaarverslag secretaris 2023.

4 – Financieel Jaarverslag penningmeester 2023.

5 – a. Verslag kascontrole

b. Verkiezing kascontrole

6 – Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar Anky van Faassen.

Nieuw bestuurslid voorgesteld door PB Dalerpeel is Bart van Vliet.

Mochten er personen zijn welke zich ook beschikbaar stellen, dan graag aanmelden middels pbd@gmail.com

7 – Ingediende “Aanvragen Dorpsbudget 2024:

a. ACD Dalerpeel: Aanschaf mobiele tapinstallatie.

b. TTV De Roppers: Tegemoetkoming i.v.m. activiteiten 45 – jarig bestaan.

c. IJsvereniging Nooitgedacht: Het uitvlakken van de ijsbaan.

d. Vrijwilligers groepen Dalerpeel: Ondersteuning onkosten brandstoffen, machineonderhoud, materiaalaanschaf, BBQ vrijwilligers.

e. Gebruikers evenementen terrein, Norwell Outdoor: Aanschaf accu- machines t.b.v. groenonderhoud.

f. Dorpshuis & Dorpswinkel: Aanschaf stamtafel, aankleding winkel, koffiegeld en presentjes t.b.v. vrijwilligers.

g. Werkgroep Meester Scholten pad: Tegemoetkoming i.v.m. drukkosten kaarten, koffie/lunch genodigden, bloemen.

h. Vogelvereniging “Vogellust Dalerpeel”: Renovatie dak i.v.m. asbest, opslagruimte t.b.v. gereedschap Pluk en Beleeftuin.

i. Speeltuinvereniging De Speulkoele: Tegemoetkoming onderhoud speeltoestellen.

j. Stichting dorpshuis Dalerpeel – Nieuwe Krim: Aanschaf diepvries, koelbuffet, inklaptafels, pick-nick banken, reparatie biljart.

8 – Algemene informatie:

a. Gemeente Coevorden.

b. Maatschappelijk Werk Coevorden.

c. Energie transitie.

d. Woningbouw Dalerpeel

e. Verkeer en Veiligheid.

9 – Rondvraag

Dank voor uw komst en inbreng.