Plaatselijk belang Dalerpeel vindt het belangrijk dat de inwoners zoveel mogelijk op de hoogte zijn van de
ontwikkelingen die spelen in ons dorp. Dit doen we via social media (facebook, website, etc.) en periodiek via de
Nieuwsbrief die huis aan huis wordt verspreid. Middels deze Nieuwsbrief willen we u informeren over de samenstelling
van het bestuur, het dorpsbudget , ontwikkeling van het sportterrein, renovatie riool, wonen, verenigingsleven.

Plaatselijk Belang Dalerpeel:

Zoals iedereen wel gemerkt heeft tijdens deze coronacrisis is dat veel zaken zoals bedrijven, winkels maar ook
verenigingen zijn komen stil te liggen dit geldt ook voor het PBD veel zaken zijn afgelast/uitgesteld. Onze laatste
nieuwsbrief was in mei 2020 en er is alweer een jaar voorbij.

We hebben in september 2020 een ledenvergadering gehad en daar zijn enkele bestuursleden afgetreden.
Afgetreden zijn: Bert Kleine, Johan Kroesen, Mark Kruithof en Janine van der Haar.
Gelukkig hebben we ook nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Middels een kort voorstelrondje in deze brief en
later een wat uitgebreidere introductie op de website en facebook willen we jullie informeren wie er zitting hebben in
het bestuur.

Voorzitter, stimuleringsfonds : Eddie van der Weide, Vlonder 19
Secretaris, wonen en jeugd : Hans Wering, Dorpstraat 24
Penningmeester, dorpsbugdet : Bert Ronhaar, Oostopgaande 68
Lid, contact Cultuur : Anky van Faasen, Vlonder 13
Lid, onderhoud AED, dorpsteam: Frans Bakker, Berkmeerweg 42
Lid, contact dorpsteam : Jan van der Laan, Berkmeerweg 19
Lid, onderhoud AED : Roel Benjamins, Berkmeerweg 54
Lid, contact klussenploeg : Freddy Stoffers, Vlonder 5
Lid, verkeer en jeugd : Johanneke Soppe, Dorpsstraat 86
Lid, dorpsbudget : Joke Krikken, Dorpsstraat 48a
Dorpsbudget Dalerpeel en Stimuleringsfonds

Jaarlijks vraagt het PBD het dorpsbudget voor Dalerpeel aan. Meestal is er een bedrag te besteden van ongeveer
17.000 Euro. Daarnaast kan er nog een beroep worden gedaan op het stimuleringsfonds. Voor een project kan er tot
20.000 Euro subsidie worden verstrekt als er een goede onderbouwing is van het project en de leefbaarheid van het
dorp verbeterd.

Dorpsbudget 2019:

Op de laatste ledenvergadering hebben we de doelen voor het dorpsbudget vastgesteld.

 1. Aanschaf mobiele audio/video installatie voor algemeen gebruik verenigingen en evenementen.
  Dit project is afgerond en verenigingen kunnen gebruik maken van de installatie op aanvraag.
  Contactpersoon hiervoor is dhr Okken uit de Hendrikstraat.
 2. Bijdrage aan voorbereiding en inrichting tentoonstelling over historisch Dalerpeel.
  Ter voorbereiding van het 100-jarig bestaan is hiervoor een bedrag gereserveerd.
 3. Aanschaf machines en materialen voor aanleg en onderhoud dorpsbos/veldwerk.
  Dit is een doorlopend project dat we erg belangrijk vinden voor ons dorp.
 4. Aanschaf machines en materialen voor onderhoud activiteitenterrein.
 5. Aanschaf kinderwerkkleding en klomplaarzen voor kinderactiviteiten beleeftuin.
  Dit project is afgerond in samenwerking met de WA-school.
 6. Speeltoestellen voor algemeen gebruik op dorpsplein bij W.A. school.
  Door Corona is dit project nog niet uitgevoerd.
  Dorpsbudget 2020
  Vanaf 2020 kunnen ook verenigingen een aanvraag indienen bij PBD vanuit het dorpsbudget.
  Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo kan er per project maximaal 3000 Euro worden aangevraagd.
  De informatie voor de aanvraag kunt u raadplegen op de website of aanvragen bij het secretariaat.
  Op de laatste ledenvergadering hebben we de volgende doelen voor het dorpsbudget vastgesteld.
 7. Bijdrage aan NKVV voor het snoeien van de bossage aan de Dorpsstraat en Nassaustraat rond het sportveld.
 8. Bijdrage ter completering van het activiteitenterrein.
  NKVV, De Roppers, ACD en PBD hebben dit gezamenlijk aangevraagd.
 9. Bijdrage aan de renovatie van de ijsbaan.
 10. Reservering voor een dorps BBQ in combinatie met een activiteit.
 11. Reservering voor het realisering van diverse picknick bankjes in het dorp.
 12. Reservering voor nieuwe kerstverlichting.

Ondertussen is ook het dorpsbudget 2021 toegekend. Hebt u ook een leuk idee voor een project in ons dorp laat het ons weten.

Contactpersonen:

Voor het realiseren van bovenstaande en andere projecten in het dorp zijn vrijwilligers nodig.
Onlangs hebben de bestuursleden van PBD de bloembakken weer van plantjes voorzien en rond kerst hebben we
ons dorp van verlichting voorzien.

Om onze dorpsgenoten meer te betrekken bij het realiseren en uitvoeren van projecten zouden we graag per straat
een of meerdere contactpersonen willen, zodat deze mee kunnen denken wat belangrijk is voor hun straat.
PBD zal enkele personen persoonlijk gaan benaderen, maar mooier zou zijn als u zelf aanmeldt om mee te praten en
uitvoeren van een project. Schroom niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden of stuur een mail
naar het secretariaat. pbdalerpeel@gmail.com

Ontwikkeling van het sportterrein:

Het outdoor fittness terrein is in augustus 2020 geopend en is dagelijks geopend voor gebruik.
Het hekje naast Fysio Totaal is altijd open. In het voorjaar is er een trainingsbijeenkomst geweest, we willen dit graag
verder uitbreiden en meer doelgroepen aanboren om gebruik te maken van dit prachtige project.

De velden van NKVV worden op dit moment gerenoveerd. Veld 2 is vorig jaar opgeleverd en veld 1 is nu aan de
beurt. De Roppers zijn bezig om een accomodatie te renoveren. Inmiddels zijn er nieuwe spanten geplaatst en zal
worden voorzien van een overkapping. Voor een uitgebreid verslag van de activiteiten zie onze website en die van de
verenigingen.

Wonen:

In de woonvisie van ons dorp hebben we gesteld dat er woningen beschikbaar moeten zijn voor onze jongeren uit het
dorp en het op peil houden van het aanbod.
In overleg met Domesta hebben we weten te bereiken dat de eerste vijf huurwoningen eerst worden aangeboden aan
inwoners vanuit Dalerpeel, vooral gericht op jongeren. In de Oranjestraat zijn enkele seniorenwoningen beschikbaar
gesteld voor jongeren van 18-23 jaar. Deze zijn op dit moment bewoond.

Voor de groep jongeren 23 jaar en ouder geldt de regel dat voor de eerste vijf huurwoningen in principe de inwoners
van Dalerpeel voorrang krijgen. De eerste woning is inmiddels toegekend.
Coevorden is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. De dorpsbelangen worden
hiervoor gevraagd om hun mening.

Plaatselijk Belang wil dat er meer woningen komen nu het uitbreidingsplan vol is. Graag willen we onze inwoners ook
hierbij betrekken. Hoe en waar we dit willen realiseren? Heeft u een idee stuur ons gerust een mail of spreek ons aan
om in gesprek te gaan. Als er verdere ontwikkelingen zijn vanuit de gemeente dan houden wij uw de hoogte.

Renovatie van het riool in Dalerpeel staat op de planning. We hebben getracht de wensen van de inwoners zo goed
als mogelijk bij de gemeente aan te dragen. Vooral wensen ten aanzien van veiligheid en parkeergelegenheid werden
ingebracht. Enkele wensen zijn gehonoreerd en andere zijn afgewezen. De aanvang zou in juni beginnen, maar door gebrek aan materialen is de aanvang uitgesteld.

Activiteiten:

DIO, sport & beweging.

DIO Sport en Beweging uit Dalerpeel is van oorsprong een gymnastiekverenging. De eerste bestuursvergadering dateert al weer van 5 april 1967. Een stukje historie is er ondertussen wel opgebouwd na meer
dan vijftig jaar.

Gymnastiek is de verzamelnaam voor alle sporten die enigerlei vorm van acrobatiek in zich
hebben. Het was vroeger heel gewoon dat elk dorp een eigen gymvereniging had. Uiteraard met de jaarlijkse
uitvoering als hoogtepunt. Helaas is dat vervlogen tijd. Zo ook in Dalerpeel. Zo was er lange tijd de kindergym,
maar door een teruglopend aantal jeugdleden, verdween ook dat onderdeel.

Maar was vroeger “de gym” een van de spaarzame keuzes in sport, de jeugd van tegenwoordig is meer
gewend en misschien wel verwend. Mede om die reden heeft het bestuur van DIO besloten om het roer
enigszins om te gooien.

Dalerpeel meer sportief…

“Om de jongeren van nu te bereiken hebben we de hulp ingeschakeld van Jongerenwerk Coevorden. Zij
hebben zich de laatste jaren duidelijk zichtbaar onder de jeugd weten te mengen en samen hebben we een
concept bedacht om ook in Dalerpeel het sporten meer actief te maken,” aldus Yvonne Ruijs.

Met meer dan 10 jaar bestuurservaring weet Yvonne dat er een andere koers gevaren moet worden. Samen
met mede bestuursleden Mariëlle Snippe en Shirley Emanuels zijn net voor de start van de coronaperiode, de
eerste gesprekken hierover al gevoerd. Helaas lag alles daarna lange tijd stil.

Gericht op de jeugd…

“Een goedlopend onderdeel van onze vereniging is de aerobics groep. Een team van 14 volwassenen is elke
maandagavond actief met o.a. aerobics, work-out en fitness. Hierbij maken we in de zomermaanden gebruik
van het sportpark van NKVV én de nieuwe Outdoor Fitness. Daarnaast hebben we natuurlijk onze eigen
sporthal. Alles onder begeleiding van een gecertificeerde instructrice,” zo vertelt een enthousiaste Ruijs.
Maar ook voor de jeugd wil DIO zich gerichter inzetten.

Onlangs zijn de kinderen van de basisschool middels een enquête gevraagd welke sportclinics zij in hun top drie zouden zetten. Met die uitkomsten zal het, ism Jongerenwerk Coevorden, dergelijke activiteiten opzetten.

Gratis clinics…

Yvonne legt uit: “Door een onlangs toegekende subsidie vanuit de Gemeente kunnen we in totaal negen
clinics verzorgen. Elk gekozen onderdeel zal dus drie middagen of avonden in beslag nemen. En juist door
deze financiële ondersteuning kunnen we dit gratis aanbieden aan de kinderen. Als dit een succes mag
worden, dan is herhaling zeker denkbaar.”

Het is de bedoeling dat men kort na de vakantie start met de clinics. Lid worden van DIO is uiteraard ook nu al mogelijk. Door een lidmaatschap is het ook waarschijnlijk vaker activiteiten te organiseren. Voor een lidmaatschap betaalt men, vanaf 18 jaar, € 8.50 per persoon, per maand. Er wordt per kwartaal geïnd.

Sociale media…

Voor meer informatie verwijzen wij iedereen naar de sociale media van DIO. We zijn te vinden op Facebook
en Instagram. Heeft u vragen, stuurt u dan een mail naar diodalerpeel@gmail.com.

Met sportieve groet,
Yvonne, Mariëlle en Shirley

Facebook: https://www.facebook.com/gymnastiekvereniging.dio.3
Instagram: https://www.instagram.com/diosportenbeweging/

Outdoor Fitness:

Alle corona-maatregelen zijn dusdanig versoepeld dat we weer volop gebruik kunnen maken van ons Outdoor Fitness
Park. Om die reden heeft Plaatselijk Belang Dalerpeel dan ook besloten om een clinic voor dorpsbewoners te
organiseren.

In samenwerking met Buurtsportcoach Gezond Coevorden, Patrick Ridderbos, is besloten om op 10 juli 2021 dit te
realiseren. Van 10:00 – 11:00 uur is iedereen die voor nu, of in de toekomst, gebruik wil maken van het Outdoor
Fitness Park, van harte welkom.

Doel van de clinic is om iedereen uit te leggen hoe de verschillende toestellen gebruikt kunnen worden. Daarnaast is
er een korte uitleg m.b.t. de app van Norwell. Via die app zijn trainingsdoeleinden en gebruiksaanwijzingen te zien, die
het gemak van toestellen bevorderd.

Het park in Dalerpeel heeft ondertussen enkele getrainde vrijwilligers die deze morgen ook aanwezig zijn. Zij kunnen
een helpende hand zijn op het moment dat iemand gebruik wil maken van de toestellen. Uiteraard is vrij trainen en
zonder begeleiding ook toegestaan, maar een beetje uitleg kan natuurlijk geen kwaad. De clinic wordt afgesloten met
een kopje koffie, waarbij iedereen nog even kan napraten over hetgeen die ochtend is besproken.

Een sportief welkom op zaterdag 10 juli vanaf 10:00 uur op het Outdoor Fitness Park aan de Nassaustraat 30.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden biedt spreekuur op locatie:

Elke woensdag kunnen inwoners uit Dalerpeel, Nieuwe Krim en Steenwijksmoer terecht bij het
aangepaste spreekuur in het MFA te Dalerpeel. Margreet Teunissen is tussen 9.00 uur tot en met 11.00 uur aanwezig.
Het spreekuur op afspraak is voor dringende (hulp)vragen, bijvoorbeeld op gebied van financiën, vragen over
opvoeden, eenzaamheid, mantelzorg, relatie etc.. Wij begrijpen dat de coronacrisis en de genomen maatregelen voor
veel mensen het normale leven op de kop heeft gezet. Het brengt veel onzekerheden en vragen met zich mee. ‘Heb
ik straks nog wel werk en een inkomen?

‘Het continue bij elkaar op de lip zitten breekt mij op’ of ‘hoe kan ik nu nog voor mijn zieke moeder zorgen’?
Wilt u komen? Maak van te voren telefonisch een afspraak, via telefoonnummer 085 – 2735256. Wel willen wij u
uitdrukkelijk verzoeken wanneer u grieperig, verkouden en/of koorts hebt, niet te komen.
Uiteraard kunt u tijdens kantooruren altijd telefonisch bij ons terecht. Onze medewerkers helpen u dan graag verder.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 085 – 2735256

Hervormde Evangelisatievereniging Dalerpeel / Nieuwe Krim:

Iedere zondag wordt er om 10.00 uur dienst gehouden in het kerkgebouw aan de Dorpstraat. Wilt u op de hoogte
blijven? Via de wekelijkse nieuwsbrief op website www.kerkdalerpeel.nl en Facebook worden diensten en overige
activiteiten bekend gemaakt.

Datum & Voorganger:

11 juli Mevr. W. v.d. Scheer – v.d. Hoek

18 juli Dhr. Vondel

25 juli Mevr. W. v.d. Scheer – v.d. Hoek

01 augustus Dhr. Keijer

08 augustus Ds. Nieuwenhuis

15 augustus Mevr. W. v.d. Scheer – v.d. Hoek

22 augustus Mevr. W. v.d. Scheer – v.d. Hoek

29 augustus Ds. Hoogeveen

05 september Mevr. W. v.d. Scheer – v.d. Hoek

12 september Dhr. Kelder

19 september Mevr. W. v.d. Scheer – v.d. Hoek

26 september Ds. Rohaan


We wensen een ieder een goede zomertijd toe en hopen elkaar in goede gezondheid (weer) in de kerk te ontmoeten!
U / JIJ bent van harte welkom!