Plaatselijk Belang Dalerpeel

Welkom op de pagina van het Plaatselijk Belang Dalerpeel (PBD)

Contactgegevens Plaatselijk Belang Dalerpeel:

Naam:Functie:
Eddie vd WeideVoorzitter
Roel BenjaminsSecretaris
Gert OlthofPenningmeester
Jo-Hanneke SoppeAlgemeen Lid
Anky van FaassenAlgemeen Lid
Frans BakkerAlgemeen Lid
Freddy StoffersAlgemeen Lid
Jan vd LaanAlgemeen Lid

E-mail: pbdalerpeel@gmail.com (voor aanmeldingen, suggesties of vragen)


Spring gelijk naar:

Nieuwsbrief PBD april 2023

Nieuwsbrief PBD december 2022

PBD Inhoudelijk Jaarverslag 2022

PBD ledenvergadering 23-05-2023


Wonen…

Onderwijs…

Verenigingsleven…

Openbaar Groen + natuur

Zorg en Welzijn

Verkeer & Veiligheid


Wonen…

Voor jong & oud moet het aantrekkelijk en betaalbaar zijn om in Dalerpeel te wonen.
Voor huurwoningen wil PBD een gesprekspartner zijn met de woningbouwvereniging (Domesta) inspraak en advies in woonbeleid, netheid en veiligheid.
Waar mogelijk kijken naar statushouders (asielzoekers).
In samenspraak met de gemeente wil PBD zorgen voor voldoende mogelijkheden voor nieuwbouw.
Huidig woning contingent behouden.
De mogelijkheden van glasvezel onderzoeken.

PBD heeft de overtuiging dat indien bovenstaande gerealiseerd wordt het voor jong & oud een stimulans is om in Dalerpeel te (blijven) wonen.

Onderwijs…

Een motivatie voor jongeren om in Dalerpeel te willen wonen is de aanwezigheid van een kwalitatieve goede basisschool, waarbij in 1 adem de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang genoemd moet worden. De school speelt een belangrijke rol bij de beleeftuin en de dorpswinkel.
Ook de samenwerking tussen school en kerk die zich de laatste jaren heeft ontwikkeld, geeft aan dat de school midden in de Dalerpeelse samenleving staat. De visie is om dit op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden. d.m.v. goede audio voorzieningen Bijvoorbeeld om samen met de plaatselijke sportverenigingen, DIO-Gym, Voetbal NKVV, Touwtrekken De Roppers en Koersbal een gezamenlijke sportdag te organiseren”

Verenigingsleven…

Dalerpeel heeft een bloeiend verenigingsleven. De visie van PBD is dat op korte termijn elke vereniging zich zelf nog wel kan voorzien. Op lange termijn echter voorziet PBD dat met name het vinden van bestuursleden steeds lastiger zal worden. Het streven is dan ook om zoveel mogelijk verenigingen bestuurlijk onder 1 paraplu te brengen: de Omni-vereniging,
Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een gezamenlijke accommodatie voor NKVV, TTV De Roppers en Stichting De Breiberg. (voorlopig in de ijskast) In gezamenlijkheid met de gemeente Coevorden een goede oplossing zoeken voor wat betreft sportbeleid.

Openbaar Groen + Natuur…

Dalerpeel is een dorp met veel openbaar groen en heeft een geweldig mooi natuurgebied. Door het nieuwe beleid van de gemeente Coevorden wordt er minder vaak onderhoud gepleegd aan het openbaar groen. PBD streeft er naar dat het dorp er qua groenvoorziening goed bij ligt, waarbij de primaire taak voor de gemeente is. Indien dit om welke reden onvoldoende is en de gemeente geen actie onderneemt, wil PBD daarbij de inzet van vrijwilligers stimuleren. Daarnaast wordt er gekeken of er voldoende parkeergelegenheid is, met name in de Pr. Hendrikstraat.

Het natuurgebied wordt door veel mensen (zowel inwoners als bezoekers) bezocht. Er loopt het fietspad wat Dalerpeel verbindt met Steenwijksmoer door het natuurgebied. En wordt door een groep vrijwilligers tot volle tevredenheid in samenwerking met Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en de ijsvereniging (gebruik accommodatie) onderhouden. Dit wil PBD continueren en blijven stimuleren.

Zorg en Welzijn…

Bij het uitgangspunt wonen is al aangegeven dat PBD er naar streeft dat het ook voor ouderen aantrekkelijk moet zijn om in Dalerpeel te wonen. Daarbij komt dat het de tendens is dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen.
Dat betekent dat er voldoende huurwoningen en/of woonvoorzieningen moeten zijn die voldoen aan de eisen voor ouderen om te kunnen blijven wonen.

Daarbij is mantelzorg erg belangrijk, maar ook de inzet van bijv. Buurtzorg , Icare etc. PBD wil graag met deze organisaties in gesprek blijven , waarbij ook de rol van Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) belangrijk is. Op dit moment is er wekelijks een medewerker van MWC fysiek in Dalerpeel aanwezig. Op deze manier wordt goed en tijdig inzicht verkregen in de behoefte van de ouderen. Daarnaast moeten er recreatieve activiteiten ontplooid worden voor de oudere inwoners. Hierbij spelen ook verenigingen en de school een belangrijke rol.

Verkeer en Veiligheid…

Dalerpeel is een belangrijke route voor mensen vanuit regio Nieuwlande, Hoogeveen e.o. naar Coevorden en andersom. Ook is er relatief veel vracht- en landbouwverkeer door Dalerpeel. Goede wegen en bermen zijn dan van groot belang. Veel fietsers en schoolgaande kinderen maken gebruik van het fietspad door het natuurgebied. Een goede staat van het fietspad is daarom erg belangrijk, mede door het feit dat het onverlicht is. Een wens is om het fietspad deels te kunnen verlichten en om het fietspad te kunnen verlengen naar Steenwijksmoer. (andere invulling kerkweg) Waar mogelijk bedenken we slimme oplossingen (Bijvoorbeeld kikkerogen met zonnecellen) Het fietspad heeft ook een grote recreatieve waarde.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat het lokale bus/streekvervoer behouden blijft.

Voor vragen kunt u zich wenden tot_______________