Nieuwsbrief PBD april 2023

Nieuwsbrief april 2023:

Plaatselijk belang Dalerpeel vindt het belangrijk dat de inwoners zoveel mogelijk op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die spelen in ons dorp. Dit doen we via een nieuwsbrief die huis aan huis wordt verspreid. Maar neem ook gerust regelmatig een kijkje op de website dalerpeel.info of op de facebookpagina Dalerpeel voor het laatste nieuws.

Bestuur:

Voorzitter: Eddie van der Weide (Wonen)
Secretaris: Gert Olthof / Eddie van der Weide a.i. (contact gemeente)
Penningmeester: Bert Ronhaar:
Lid: Jan van der Laan (Dorpsteam)
Lid: Frans Bakker (Dorpsteam / Groenonderhoud)
Lid: Roel Benjamins (Wonen)
Lid: Freddy Stoffers (Voorzieningen)
Lid: Anky van Faasen (Cultuur, beleeftuin)
Lid: Jo-Hanneke Soppe (Verkeer en veiligheid)

Even voorstellen:

Om u bekend te maken met alle bestuursleden van Plaatselijk belang Dalerpeel stellen wij ons 1 voor 1 een keer aan u voor. Vorige keer heeft Jan van der Laan zich voorgesteld. Dit keer is het de beurt aan Jo-Hanneke Soppe.

Mijn naam is Jo-Hanneke Soppe, ben 34 jaar oud, getrouwd met Roy en trotse mama van vier jonge kindjes. Wij wonen aan de Dorpsstraat. Ik ben werkzaam binnen het bedrijf van mijn man. Sinds 2 jaar maak ik deel uit van het Plaatselijk belang bestuur. Ik vind het leuk om op deze manier iets bij te dragen aan de ontwikkelingen van het dorp en om er met elkaar een plezierige leefomgeving van te maken.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over bepaalde onderwerpen die spelen binnen dorp dan mag je altijd bij ons langskomen bij het huis met de trekker brievenbus.

Dorpsbudget

Het dorpsbudget voor het jaar 2023 is weer aangevraagd en in behandeling bij de gemeente Coevorden. Dit houdt in dat er weer aanvragen voor subsidie van nieuwe activiteiten/projecten ingediend kunnen worden. Het Dorpsbudget is bedoeld om naar eigen inzicht van inwoners/verenigingen van Dalerpeel activiteiten en/of projecten te ondersteunen. Deze activiteiten moeten bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp.

Wilt u een aanvraag indienen dan kan dit door een mail te sturen naar pbdalerpeel@gmail.com. De aanvragen moeten voor vrijdag 12 mei 2023 binnen zijn. Alle aanvragen worden gepubliceerd op de website dalerpeel.info.

Daarna worden alle aanvragen tijdens de ledenvergadering op maandag 22 mei 2023 behandeld.

Ledenvergadering

Ook dit jaar is er weer een ledenvergadering gepland. Hiervoor nodigen wij jullie allemaal uit! De ledenvergadering staat gepland op maandag 22 mei 2023. Inloop vanaf 19:15, start van de vergadering om 19:30 in het dorpshuis.

Op deze website vind u de agenda voor de ledenvergadering. Graag tot ziens op maandag 22 mei!
Agenda Ledenvergadering
Plaats : MFA “Het Spectrum”
Inloop : 19.15 uur
Aanvang : 19.30 uur
Agenda

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 2022
 3. Jaarverslag secretaris 2022
 4. Financieel jaarverslag penningmeester 2022
 5. a) Verslag kascontrole
  b) Verkiezing kascontrolecommissie
 6. Bestuursverkiezing
  Aftredend : Bert Ronhaar
 7. Ingediende aanvragen dorpsbudget 2023
  Er zijn al diverse aanvragen binnengekomen.
  Als de bewoners/verenigingen zelf nog projecten willen aanleveren dan kan dat tot en met 12 mei
  via het secreatariaat per mail: (pbdalerpeel@gmail.com).
  Onder voorbehoud van toekenning van het dorpsbudget door de gemeente
  komen de aanvragen na 15 mei op de website en zullen worden voorgelegd aan de vergadering.
 8. Informatievoorziening vanuit de gemeente, MWC
 9. Informatievoorziening vanuit de Plaatselijk Belang.
 • Woonproject Dalerpeel, CPO
 • Mogelijkheden Energie coöperatie

10. Rondvraag

Koffieochtend
Op de woensdag in de oneven weken staat om 10:00 de koffie klaar in het Dorpshuis de Breiberg. Iedereen die zin heeft in een kopje koffie en een gezellig praatje is van harte welkom!

Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 18 maart was het de landelijke opschoondag. Deze dag is ervoor om Nederland een stuk schoner te maken en het zwerfafval op te ruimen. Als Plaatselijk belang hebben wij ook meegedaan met deze opschoondag. Op zaterdagochtend is er een groepje op pad geweest om het zwerfafval in het Woeste en aan de Berkmeerweg op te ruimen. Met vuilniszakken en grijpers in de aanslag hebben wij Dalerpeel een stuk schoner gemaakt. 5 volle vuilniszakken met zwerfafval konden aan het
einde van de ochtend in de container gegooid worden. Een mooi resultaat.

Wij vinden het belangrijk om Dalerpeel samen schoon te houden, wij willen iedereen dan ook vragen om mee te helpen en afval te deponeren in de daarvoor bedoelde vuilnisbakken. Naast het opruimen van afval hebben wij ook een aantal nieuwe picknick banken op verschillende locaties in het dorp geplaatst. Zo zijn er extra rust plekken gecreëerd om allemaal te genieten van ons mooie schone dorp. Wij
hopen dat mensen hier met veel plezier gebruik van gaan maken.

Bezoek burgemeester en wethouder
Op maandag 17 april hebben burgemeester Renze Bergsma en wethouder Stegen een bezoek gebracht aan Dalerpeel. Dit op uitnodiging van het Plaatselijk Belang. Tijdens dit bezoek hebben wij een rondleiding door het dorp gehouden. Zo hebben de burgemeester en de wethouder de beleeftuin, de voetbalvelden, de touwtrekvereniging, het outdoor fitness, de speeltuin en de dorpswinkel bekeken. Daarna was het tijd voor een goed gesprek waarin wij een aantal onderwerpen hebben besproken die spelen binnen het dorp. Het was een fijne kennismaking. Wij mogen trots zijn op ons mooie dorpje vol groen en saamhorigheid.

100-jarig bestaan Willem Alexanderschool

Dit jaar wordt het 100-jarig bestaan van de Willem Alexanderschool gevierd. De feestelijkheden beginnen vrijdag 9 juni 2023. Er wordt gestart met toespraken van de burgemeester, de huidige directrice en een oud – directeur. De Breibergers muzikanten zijn aanwezig om voor feestelijke muziek te zorgen. Na deze opening hebben alle geïnteresseerden 3 dagen lang toegang tot een film/foto tentoonstelling in de grote zaal van het dorpshuis en de aula van de school. Tijdens de feestweek van Dalerpeel wordt er voor de leerlingen iets leuks georganiseerd om dit speciale jubileum te vieren.

Verkeer en veiligheid

Binnen de bebouwde kom van Dalerpeel geldt een snelheidsgrens van 30km/h. Buiten de bebouwde kom geldt een verkeerssnelheid van 60 km/h. Helaas wordt er vaak te hard gereden waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Er fietsen en wandelen veel volwassen en kinderen in het dorp. Wij willen daarom ook iedereen vragen om zich te houden aan de snelheid van 30km/h binnen de bebouwde kom en 60km/h buiten de bebouwde kom. Zo willen wij ervoor zorgen dat het veilig blijft voor iedereen om deel te nemen aan het verkeer.

Daarnaast wordt bij binnen- en uitgaan van de bebouwde kom nog niet altijd op de juiste manier voorrang verleent. Hierdoor gaat het geregeld mis merken wij. De regel hierbij is verkeer vanuit de bebouwde kom heeft altijd voorrang op verkeer dat de bebouwde kom in komt rijden. Alvast bedankt.

Peuterspeelzaal ‘t Hummelhoes

Binnen de school is een peuterspeelzaal gevestigd in Dalerpeel. Wij vinden het leuk en belangrijk dat de inwoners van Dalerpeel hiervan op de hoogte zijn. Daarom gaan wij hier aandacht aan besteden in onze nieuwsbrief. In deze nieuwbrief wordt het Hummelhoes voorgesteld en krijgt u een klein overzicht van hoe alles in zijn werk gaat binnen de peuterspeelzaal.

Het Hummelhoes is onderdeel van Fiers Kindontwikkeling en kinderopvang. Binnen Fiers zijn er inmiddels 3 peuterspeelzalen en alle 3 gevestigd binnen een basisschool van Fiers. Waarom is er gekozen om binnen een basisschool te gaan zitten? Op deze manier heb je een hele mooie doorgaande lijn naar groep 1 en de kinderen maken kennis met een basisschool. Natuurlijk zijn ouders niet verplicht wanneer hun peuter 4 jaar wordt om dan ook hun kind naar de basisschool te doen waar de peuterspeelzaal gevestigd is. Ouders hebben hierin een vrije keuze.

Bij het Hummelhoes zijn alle kinderen welkom in de leeftijd van 2-4 jaar. Wij zijn elke ochtend geopend van 8.15-12.15.

Kinderen ontwikkelen zich door ervaring op te doen, te ontdekken, te spelen en vooral plezier te hebben met elkaar. In het Hummelhoes spelen en leren kinderen samen met andere kinderen in een rijke leeromgeving. Kinderen raken gewend aan afscheid nemen en aan een bepaalde dagindeling. Het Hummelhoes is een goede voorbereiding op de basisschool.

Elke ochtend zijn er twee vast pedagogische medewerkers aanwezig. Dit zijn Brenda en Sylvia. Beide dames werken al jaren bij een peuterspeelzaal, eerst bij een andere organisatie en nu bij Fiers.
Op het Hummelhoes werken wij met thema’s. 1 Thema duurt 4 weken en in deze thema’s komt er van alles aan bod wat met alle ontwikkelingsgebieden te maken heeft. Zo hebben wij de afgelopen periode gewerkt aan het thema Wonen.

Waar wonen wij en is ons huis allemaal hetzelfde? Welke ruimtes zijn er allemaal in huis en waar gebruik je deze ruimte voor? Met wie wonen wij in 1 huis? Maar ook hebben wij het gehad over hoe je een huis maakt. Zo hebben wij van een grote doos een huis gemaakt. De ramen en deur moesten even opgemeten worden met een echte rolmaat. En de buitenkant werd met een echte verfroller geverfd. Ook hebben we geleerd hoe je een plank door zaagt en wat je daarvoor gebruikt.

Voor de komende periode hebben wij het hebben over de Lente. We hebben het o.a. over wat er allemaal groeit en bloeit en over welke jonge dieren er geboren worden.

Bent u enthousiast geworden en wilt u een keer komen kijken? Dat kan altijd en stap gerust binnen met u peuter. Ook bent u van harte welkom bij de Peutergym die plaats vindt op vrijdag 23 juni om 9 uur in de gymzaal van dorpshuis De Breiberg.