PBD Inhoudelijk Jaarverslag 2022

Inhoudelijk Jaarverslag 2022.

In de bestuursvergaderingen van PBD zijn het afgelopen jaar veel zaken besproken die ons dorp
aangaan. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste agendapunten.

Woningbouwplannen

In 2022 zijn naar aanleiding van de uitkomsten van de gehouden woon enquête verdere
voorbereidingen getroffen voor een uitbreiding van de woningbouw voor met name starters op de
woningmarkt. Er zijn gesprekken gevoerd tussen belangstellenden, gemeente, een procesbegeleider
van de provincie en een vertegenwoordiging van het bestuur PBD. De concrete uitkomst op dit
moment is dat er met toestemming van de gemeente op het terrein van de voormalige basisschool
aan de Nassaustraat een aantal woningen gerealiseerd kan worden. De gemeente heeft een
grondprijs afgegeven en stimuleert realisering via een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
(CPO). Dat CPO bestaat uit een aantal woningbouwers in spe, die dit project gezamenlijk gaan
realiseren. De provincie begeleidt het proces. Als gevolg van de lange voorbereidingstijd is de
belangstelling helaas wat kleiner geworden, maar geprobeerd wordt om nog zoveel mogelijk
kandidaten enthousiast te maken.

Rioolwerkzaamheden / bestrating

De werkzaamheden m.b.t. het vervangen van de riolering zijn in 2022 afgerond. We kunnen ons weer
vrij bewegen in en om ons dorp. Bestuur PBD heeft regelmatig contact gehouden met de gemeente
Coevorden over o.a. de bestratingswerkzaamheden e.d. Deze contacten verlopen prettig en de
meeste zaken zijn inmiddels ook naar tevredenheid opgelost. Een voorbeeld hiervan is het herstellen
van scheefgezakte betonplaten op het fietspad.

Verkeersveiligheid

Veilig kunnen deelnemen aan het verkeer is een belangrijke voorwaarde voor alle inwoners van
Dalerpeel en in het bijzonder voor onze kinderen. In de bestuursvergaderingen is al enkele keren
gesproken over de hoge snelheden waarmee voertuigen ons dorp soms doorkruisen. We zijn met de
gemeente in gesprek over o.a. het plaatsen van verkeersborden bij de ingang van het dorp
(“uitgaand verkeer gaat voor”). Ook denken we na over een onderzoek naar de snelheden op met
name de Dorpsstraat.

Groenonderhoud

De gemeente wilde meer geld uitgeven voor openbaar groen en heeft bestuur PBD verzocht om aan
te geven waar er meer groenonderhoud nodig is en waar eventueel minder. Wij hebben geadviseerd
om het hoogste onderhoudsniveau toe te passen bij de ingangen van het dorp, rondom de speeltuin
en alle voetpaden. Rest kan dan iets lager niveau zijn. Ook hebben we afgesproken een aantal keren
een rondgang met de groenbeheerder door het dorp te maken om te evalueren hoe het loopt.
Kerstversiering, bloembakken en picknickbanken
Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn dat het bestuur van PBD ook zelf met regelmaat de
handen uit de mouwen steekt om ons dorp gezelliger en leefbaarder te maken. Dit gebeurt ook vaak
in samenwerking met de vele vrijwilligers die actief zijn. In de afgelopen periode is het dorp
opgesierd met kerstverlichting, en meer recent zijn ook picknickbanken op diverse locaties geplaatst
en zijn de oude bloembakken vervangen door nieuwe exemplaren.

Beleeftuin

De beleeftuin is een prachtige voorziening in Dalerpeel. Er zijn veel vrijwilligers die samen met de
school actief zijn om deze tuin “levend” te houden. Hiervoor is veel waardering bij het bestuur PBD,
dat geldt overigens voor alle actieve vrijwilligers. Helaas werden we ook een paar keer opgeschrikt
door vernielingen in de beleeftuin. Dat is natuurlijk erg jammer en toch ook wel frustrerend voor
degenen die zich inspannen om er een mooie tuin van te maken en te houden. Er is contact geweest
met de wijkagent over de vernielingen. En de bosschage om de beleeftuin is flink gesnoeid om de
sociale controle wat groter te maken.

Duurzaamheid en Energietransitie

Het thema Duurzaamheid/Energietransitie komt regelmatig terug in de vergaderingen van Plaatselijk
Belang Dalerpeel. De energietransitie zal ook aan ons dorp niet voorbijgaan. We oriënteren ons op
mogelijkheden die er zijn zoals bijvoorbeeld het oprichten van of ons aansluiten bij een
energiecorporatie. En we kijken of we kunnen participeren in de zonneroute langs de A37. Wel zijn
we ons er van bewust dat dit een extra inspanning vraagt in de vorm van broodnodige kandidaat
bestuursleden voor bijvoorbeeld een corporatie.

Bemiddeling en ondersteuning organisaties en bewoners

Daar waar mogelijk heeft het bestuur een bemiddelende rol gespeeld tussen organisaties, bewoners
en gemeente. Ook heeft het bestuur de organisaties in financiële zin ondersteund vanuit de door de
gemeente beschikbaar gestelde middelen. Daarmee zijn veel belangrijke projecten en activiteiten
voor ons dorp gerealiseerd.
Nieuwsbrieven en website
Ook in 2022 heeft bestuur PBD de dorpsgenoten geïnformeerd over diverse zaken via de Nieuwsbrief
en het verzoek om items te plaatsen op de website Dalerpeel.info. Dit zullen vaste
communicatiemiddelen van PBD blijven.

En tenslotte nog……

In 2022 lieten we de corona crisis langzaam achter ons en dat betekende dat er gelukkig ook weer
meer activiteiten mogelijk waren.
…een greep uit de gebeurtenissen/activiteiten in Dalerpeel in 2022:

 • Mevrouw Maartje Wachtmeester werd op 14 januari 2022 100 jaar. Een groot deel van het
  dorp liep uit om haar geluk te wensen onder muzikale begeleiding van De Breibergers, die
  een prachtige aubade ten gehore brachten. Helaas overleed mw. Wachtmeester begin juni
  op deze respectabele leeftijd;
 • NKVV was dinsdag 31 mei de locatie voor de “FC Emmen de straat op” editie. Kinderen
  hadden zich van te voren aangemeld voor deze clinic. Je hoefde absoluut geen voetballer te
  zijn. Plezier stond voorop!;
 • Op 4 juni 2022 werd bij de ijsbaan een familietentoonstelling door de familie Schlepers
  georganiseerd;
 • In juni werd de Feestweek gehouden, georganiseerd door de Activiteiten Commissie
  Dalerpeel. De Hollandse Avond werd door velen bijgewoond evenals de afsluitende avond
  met band en DJ;
 • De werkgroep “Dalerpeel in oorlogsjaren” trof voorbereidingen voor het realiseren van een
  herdenkingsmonument in Dalerpeel, dit monument is onthuld op 4 mei 2023;
 • Mede op initiatief van o.a. Klaas Veldhuis uit Dalerpeel, in samenwerking met Team
  Veldwerk, Plaatselijk Belang Dalerpeel en Staatsbosbeheer is een vernieuwde wandelroute in
  Het Veld uitgezet en sinds juli 2022 gerealiseerd;
 • De brandweer van Dalerpeel is dinsdag 12 juli gealarmeerd voor een gaslek op de
  Dorpsstraat, ter hoogte van de vissteiger. De politie ging huis aan huis om mensen te
  alarmeren. Grote gedeelten rondom het gaslek werden ontruimd. Uit voorzorg werd ook de
  Willem Alexander basisschool ontruimd. Alle kinderen en leerkrachten verzamelden zich in
  de Beleeftuin;
 • Op 24 juli werd de 12-jarige Sanne de Bruin uit Dalerpeel Drents kampioen geworden in de B
  dressuur, categorie C, pony’s. Het toneel was het Hippisch Centrum te Exloo, waar elk jaar in
  juli diverse categorieën strijden voor verschillende titels;
 • IJsvereniging “Nooitgedacht” organiseerde op zondag 25 september 2022 een fietstocht voor
  al haar leden. Er was een mooie route uitgezet van zo’n 35 km met onderweg vele
  bezienswaardigheden en rustmogelijkheden;
 • Jan Benjamins uit Dalerpeel is in november koninklijk onderscheiden en werd lid in de Orde
  van Oranje Nassau. Burgemeester Renze Bergsma reikte de onderscheiding uit in de pauze
  tijdens ‘Wie wordt de Maestro van Dalerpeel?’ van De Breibergers. Dit gezelschap bestaat
  zestig jaar. Overigens werd Klaas Veldhuis de Maestro van Dalerpeel en eindigde daarbij vóór
  André Jansen, Carolina Camies, Wollie van der Scheer en Hans Wering!;
 • In de kerk aan de Dorpsstraat 80 in Dalerpeel vond zondag 11 december 2022 een
  kerstconcert plaats. Jan Teeuw (orgel), Henriëtte Tebrugge (dwarsfluit), Carina PetersenBossenbroek (panfluit) en Yiska den Breejen (zang) verleenden medewerking;
 • En…. Op 18 december 2022 kon er geschaatst worden op de ijsbaan van Dalerpeel… Met
  dank aan de vrijwilligers van IJsvereniging “Nooitgedacht” Dalerpeel. Een prachtige coole
  ijsvloer en een heerlijk warme kantine. Inclusief koek en zopie!