PBD ledenvergadering 23-05-2023

PBD ledenvergadering 23-05-2023

Notulen:

Aanwezig: A t Riet, F Bakker, A Strijker, J Kroesen, A v Faassen,M Olthof, JH Soppe, C Camies, R
Klasen, 2x Fam Bruins, J Krikken, H t Kate, M Buil, Y Schonewille, B v/d Weide, J Stevens, F Stoffers, J
Meijerink, L Hendriksen, R Benjamins, M Kruithof, B Ronhaar,H Wering en E v/d Weide.
Afwezig met kennisgeving: B Kleine, G Olthof.

 1. 20.00h Eddie opent de vergadering door iedereen te verwelkomen en stelt voor om
  agendapunt 8 te verplaatsen naar 4 dit wordt akkoord bevonden.
 2. Notulen vorig overleg → geen op of aanmerkingen.
 3. Jaarverslag secretaris → er liggen +/- 10 kopieën verspreid op de tafels zodat iedereen mee
  kan lezen terwijl de H Wering het jaarverslag 2021 voorleest.
 4. Informatievoorziening vanuit de gemeente, WC
  -Andre Strijker stelt zich voor als nieuwe gebied coördinator hij is 50 jaar en komt
  oorspronkelijk van Zwartemeer en is in januari begonnen in de gemeente Coevorden als
  gebied coördinator omdat Gerrie Boer graag van gebied wou ruilen is Andre aangesteld als
  gebied coördinator voor o/a Dalerpeel en is hij de contactpersoon voor ons naar de
  gemeente. Als kennismaking met het PBD heeft Andre al een ronde gemaakt door het dorp
  -Alie te Riet is in eerste instantie als vervanger van Margreet Teunissen begonnen als
  opbouwwerker voor het MWC in Dalerpeel. Maar i.v.m. het vele werk komt Margreet toch
  weer een aantal uren terug ter ondersteuning van Alie.
  Je kunt bij hun terecht voor bijvoorbeeld voor vragen op het gebied van opvoeden, financiën,
  relaties, mantelzorg, ouderenzorg of werk en welzijn.
  Margreet is aanwezig op de woensdagochtend van 08.30h tot 12.00h.
  Alie is aanwezig op de woensdagmiddag van 13.30h tot 14.30h.
  Eddie vult aan dat er ook nog een mogelijkheid voor financiering is voor verenigingen na de
  coronaperiode uit de pot “frisse start” met een max van €1500,-
 5. Financieel verslag penningmeester → B Ronhaar doet verslag van hoe het PBD + onderlinge
  hulp er financieel voorstaan.
 6. Kascontrole: Is dit jaar uitgevoerd door J Kroesen en J Stevens en alles is goed bevonden
  voor volgend jaar hebben zich voor de kascontrole aangemeld J Kroesen en M Kruithof en als
  reserve staat Hans Wering.
 7. Bestuursverkiezingen:
  Aftredend : H Wering (niet herkiesbaart)
  F Bakker (herkiesbaar)
  Kandidaat : Gert Olthof
  F Bakker is herkozen en Gert Olthof is gekozen als nieuw bestuurslid van het PBD.
 8. Ingediende aanvragen dorpsbudget:
  a. ijsbaan vereniging/Vrijwilligers veld diverse materialen €3000,-
  b. Speeltuinvereniging toestellen Vlonder €3000,-
  c. ACD statafels/heaters €2250,-
  d. Dorpshuis De Breiberg: Biljartlaken/muziekinstallatie €3000,-
  e. 100-jarig bestaan WA-School: €2500,-
  f. Pr. Hendrikstraat snelheid remmende maatregelen
  “aanschaf gele mannetjes” € 200,-
  g. PB Dalerpeel
  -Kerstversiering €1500,-
  -Dorps BBQ jongeren €1000,-
  Alle aanwezige leden hebben ingestemd met de ingediende aanvragen de
  indieners zullen binnenkort bericht krijgen hierover.
 9. Informatievoorziening vanuit de plaatselijk belang.
  -vrijwilligers:
  F Bakker heeft een oproep gedaan via radio/PB voor meer vrijwilligers voor de beleeftuin en
  dan gaat het met name om snoeiwerkzaamheden na de corona periode willen we zo snel
  mogelijk samen met de WA school weer gebruik gaan maken van de beleeftuin.
  Hans T Kate geeft aan dat er +/- 15 vrijwilligers zijn voor het werk in het veld het
  groenonderhoud in het dorp is in de avonduren.
  Jan v/d Laan “dorpsteam” na de corona periode zijn de samenwerkingen met de school, kerk,
  beleeftuin , A t Riet en de vrijwilligers, dorpswinkel en Domesta weer gestart.
  -status woning enquête:
  H Wering geeft aan dat er op de woon enquête eigenlijk te weinig reacties zijn gekomen die
  aangeven een woning te willen bouwen op de oude locatie van de WA school.
  Hierdoor zal het moeilijk worden om de gemeente ervan te overtuigen om deze locatie een
  bestemmingswijziging door te voeren wat een voorwaarde is om hier woningen te kunnen
  bouwen.
  Er word door èèn van de aanwezigen aangegeven dat er in Nieuwlande wel gebouwd wordt.
  H Wering dat klopt maar tot voor kort was de gemeente Coevorden een krimpgemeente
  onderzoek had aangetoond dat er vanaf 2030 een bevolkingskrimp zou optreden dit gold
  voor meerdere grensgemeenten ook de gemeente Emmen.
  De situatie op de woningmarkt is de laatste jaren snel verandert de gemeente zal haar
  beleid moeten aanpassen van krimp op de woningmarkt naar meer vraag naar woningen dit
  vraagt een omslag en kost tijd.
 10. Rondvraag:
  M Kruithof : komt de glasbak weer terug op de oude plek en zou die niet ondergronds
  kunnen worden geplaatst → actie A Strijker.
  R Benjamins : Bij TTV de Roppers gaat het goed er komen elk jaar ongeveer 4a5 nieuwe
  leden bij ze zitten nu op 34 leden.
  Binnenkort gaan ze naar het NK in Eibergen en het WK in Holten 3 leden van de Roppers
  gaan ook nog naar de World games.
  L Hendriksen : ACD dit jaar zal de corona periode de feestweek weer als vanouds
  georganiseerd gaan worden de organisatie is bijna rond en ze hopen dat het weer zo gezellig
  wordt als voor de coronaperiode.
  Y Schonewille : Dorpshuis de corona periode is een moeilijke tijd geweest voor het dorpshuis
  omdat de kosten wel doorgingen en de inkomsten ver achterliepen en het moeilijk was om
  personeel in dienst te houden.
  Ook is het bestuur van het dorpshuis in gesprek met het PBD over uitbreiding van het
  bestuur.
  J Meijerink komen er nog snelheid remmende maatregelen H Wering in de Pr Hendrik str
  komen nog verkeersdrempels maar deze hebben een lange levertijd, in de dorpsstraat komt
  een verkeersdrempel aan de noord zijde aan de zuidzijde niet omdat daar de huizen te dicht
  op de straat staan en er te veel overlast zou ontstaan voor deze bewoners wel wordt er een
  extra bord aan de zuidzijde geplaatst ter verduidelijking van de voorrangsregels dit getekend
  dat uitgaand verkeer voorrang heeft.
  J Kroesen : Kerk de WBTR kan bestuurders van verveningen bestuurlijk verantwoordelijk
  stellen. De kerk heeft een vrijwilligers verzekering afgesloten voor haar vrijwilligers deze kost
  best wel veel.
  Eddie : PBD bij een ongeval als de vereniging de juist verzekering heeft en deze dekt de
  schade niet dan is de gemeente verzekert en vergoed de schade.